Online: 0x02F (47)
haker.iиfø  — Etyczny hacking_
Spreading knowledge like a virus.

Wykonanie zrzutu ekranu i zapisanie do .jpg (GDI+/MASM64)

   Dawid Farbaniec    690 słów

Windows® GDI+ jest to interfejs programowania aplikacji oraz zbiór komponentów do wykonywania operacji na obiektach graficznych. Jest on elementem Windows® API (WinAPI). W tym krótkim wpisie zaprezentowany zostanie kod źródłowy pozwalający wykonać zrzut ekranu (ang. screenshot) i zapisać go jako obraz JPG. Kod jest w Asemblerze MASM64 (ML64.exe).

;(c) 2018 Dawid - http://haker.info/ ;Asembler MASM64 (ML64.EXE) ;Wykonanie zrzutu ekranu i zapisanie jako obraz JPG ;(Take screenshot and save to .jpg image file) extrn BitBlt : proc extrn CreateCompatibleBitmap : proc extrn CreateCompatibleDC : proc extrn DeleteDC : proc extrn ExitProcess : proc extrn GdipCreateBitmapFromHBITMAP : proc extrn GdipDisposeImage : proc extrn GdipSaveImageToFile : proc extrn GdiplusShutdown : proc extrn GdiplusStartup : proc extrn GetDC : proc extrn GetDeviceCaps : proc extrn MultiByteToWideChar : proc extrn SelectObject : proc ;definicja struktury GdiplusStartupInput GdiplusStartupInput struct GdiplusVersion dd ? DebugEventCallback dd ? SuppressBackgroundThread dd ? SuppressExternalCodecs dd ? GdiplusStartupInput ends ;definicja struktury ImageEncoderJPEG_GUID struct Data1 dd 0 Data2 dw 0 Data3 dw 0 Data4 db 8 dup(0) ImageEncoderJPEG_GUID ends .const HORZRES equ 8 VERTRES equ 10 SRCCOPY equ 00CC0020h GDIP_IMAGE_JPG equ 1 .data GDIPlusToken dq 0 gdipsi GdiplusStartupInput <1,0,0,0> hScreenDC dq 0 hMemoryDC dq 0 screenWidth dq 0 screenHeight dq 0 hScreenBitmap dq 0 hScreenOldBitmap dq 0 pPicture dq 0 szTempJPGUnicode dw 255 dup (0) imageGUID ImageEncoderJPEG_GUID <0557CF401h,01A04h,011D3h,<09Ah,073h,000h,000h,0F8h,01Eh,0F3h,02Eh>> ;nazwa pliku do którego zapisany zostanie zrzut ekranu szTempJPG db "temp.jpg", 0 .code Main proc ;Inicjalizacja Windows GDI+ sub rsp, 28h xor r9, r9 xor r8, r8 mov rdx, offset gdipsi mov rcx, offset GDIPlusToken call GdiplusStartup add rsp, 28h ;pobranie uchwytu do kontekstu urządzenia sub rsp, 28h xor r9, r9 xor r8, r8 xor rdx, rdx xor rcx, rcx call GetDC add rsp, 28h mov hScreenDC, rax ;utworzenie kontekstu urządzenia w pamięci sub rsp, 28h xor r9, r9 xor r8, r8 xor rdx, rdx mov rcx, hScreenDC call CreateCompatibleDC add rsp, 28h mov hMemoryDC, rax ;pobranie szerokości ekranu sub rsp, 28h xor r9, r9 xor r8, r8 mov rdx, HORZRES mov rcx, hScreenDC call GetDeviceCaps add rsp, 28h mov screenWidth, rax ;pobranie wysokości ekranu sub rsp, 28h xor r9, r9 xor r8, r8 mov rdx, VERTRES mov rcx, hScreenDC call GetDeviceCaps add rsp, 28h mov screenHeight, rax ;utworzenie bitmapy kompatybilnej z urządzeniem sub rsp, 28h xor r9, r9 mov r8, screenHeight mov rdx, screenWidth mov rcx, hScreenDC call CreateCompatibleBitmap add rsp, 28h mov hScreenBitmap, rax ;wybiera obiekt do określonego kontekstu urządzenia ;(zastępuje poprzedni obiekt) sub rsp, 28h xor r9, r9 xor r8, r8 mov rdx, hScreenBitmap mov rcx, hMemoryDC call SelectObject add rsp, 28h ;zachowanie poprzedniego obiektu w zmiennej mov hScreenOldBitmap, rax ;kopiowanie kontekstu urządzenia sub rsp, 48h mov qword ptr [rsp+40h], SRCCOPY mov qword ptr [rsp+38h], 0 mov qword ptr [rsp+30h], 0 mov rax, hScreenDC mov qword ptr [rsp+28h], rax mov rax, screenHeight mov qword ptr [rsp+20h], rax mov r9, screenWidth xor r8, r8 xor rdx, rdx mov rcx, hMemoryDC call BitBlt add rsp, 48h sub rsp, 28h xor r9, r9 xor r8, r8 mov rdx, hScreenOldBitmap mov rcx, hMemoryDC call SelectObject add rsp, 28h mov hScreenBitmap, rax ;usunięcie kontekstu urządzenia sub rsp, 28h xor r9, r9 xor r8, r8 xor rdx, rdx mov rcx, hMemoryDC call DeleteDC add rsp, 28h ;usunięcie kontekstu urządzenia sub rsp, 28h xor r9, r9 xor r8, r8 xor rdx, rdx mov rcx, hScreenDC call DeleteDC add rsp, 28h ;utworzenie bitmapy z uchwytu sub rsp, 28h xor r9, r9 mov r8, offset pPicture xor rdx, rdx mov rcx, [hScreenBitmap] call GdipCreateBitmapFromHBITMAP add rsp, 28h ;zamienia zwykły napis na tzw. wide string sub rsp, 30h mov qword ptr [rsp+28h], 255 mov rax, offset szTempJPGUnicode mov qword ptr [rsp+20h], rax mov r9, -1 mov r8, offset szTempJPG mov rdx, 0 mov rcx, 0 call MultiByteToWideChar add rsp, 30h ;zapisanie obrazu (zrzutu ekranu) do pliku sub rsp, 28h xor r9, r9 lea r8d, imageGUID mov rdx, offset szTempJPGUnicode mov rcx, pPicture call GdipSaveImageToFile add rsp, 28h ;zwolnienie zasobów sub rsp, 28h xor r9, r9 xor r8, r8 xor rdx, rdx mov rcx, pPicture call GdipDisposeImage add rsp, 28h         _exit: sub rsp, 8h xor rcx, rcx call ExitProcess Main endp end

Skrypt .bat do zbudowania pliku wykonywalnego .exe:

@echo off ml64.exe prog4.asm /link /entry:Main /subsystem:windows /defaultlib:"kernel32.Lib" /defaultlib:"user32.Lib" /defaultlib:"Gdi32.Lib" /defaultlib:"gdiplus.lib" /LARGEADDRESSAWARE:NO pause


Dawid Farbaniec


Tagi:  masm64 

Komentarze czytających

Wszystkie treści umieszczone na tej witrynie są chronione prawem autorskim. Surowo zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie zawartości tej witryny bez zgody autora. Wszelkie opublikowane tutaj treści (w tym kody źródłowe i inne) służą wyłącznie celom informacyjnym oraz edukacyjnym. Właściciele tej witryny nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne niezgodne z prawem wykorzystanie zasobów dostępnych w witrynie. Użytkownik tej witryny oświadcza, że z zamieszczonych tutaj danych korzysta na własną odpowiedzialność. Wszelkie znaki towarowe i nazwy zastrzeżone zostały użyte jedynie w celach informacyjnych i należą wyłącznie do ich prawnych właścicieli. Korzystając z zasobów witryny haker.info oświadczasz, że akceptujesz powyższe warunki oraz politykę prywatności.